Statut društva psihologa u Splitu

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/2014), a na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Društva psihologa u Splitu na sjednici održanoj 23.09.2015. godine u Splitu, Ivana Gundulića 25, donijela je

STATUT DRUŠTVA PSIHOLOGA U SPLITU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se:

 •  naziv i sjedište Društva psihologa u Splitu (u daljnjem tekstu: Društvo, DPS)
 •  zastupanje
 • izgled pečata
 • ciljevi i područja djelovanja sukladno ciljevima
 • ciljane skupine i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 • način osiguranja javnosti djelovanja
 • članstvo
 • unutarnji ustroj, tijela DPS-a i njihov sastav, način sazivanja sjednica, uvjeti i način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja, te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar DPS-a
 • unutarnji nadzor
 • prestanak postojanja DPS-a
 • izbor i opoziv likvidatora DPS-a
 • imovina i način stjecanja i raspolaganja imovinom te postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja DPS-a
 • i druga pitanja od značaja za DPS.

II. Naziv i sjedište DPS-a

Članak 2.

Naziv društva glasi: Društvo psihologa u Splitu

Na engleskom jeziku naziv društva glasi: Association of Psychologists in the City of Split

Skraćeni naziv glasi: DPS

Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: APS

Sjedište DPS-a je u Splitu. Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Društvo može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području ili više općina, grada ili županije. Ustrojstveni oblici nemaju status pravne osobe.

DPS ima svojstvo pravne osobe.

DPS je upisano u Registar udruga u Splitu.

 

III. Zastupanje DPS-a

Članak 3.

DPS zastupa predsjednik Društva. U slučaju njegove nenazočnosti DPS zastupaju dopredsjednici.

IV. Izgled pečata

Članak 4.

DPS ima pečat.

Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm na kojem je obodno u gornjem dijelu ispisano Društvo psihologa u Splitu, a u donjem dijelu naziv mjesta u kojem je njegovo sjedište. U središtu pečata nalazi se slovo grčkog alfabeta „psi“.

Pečat posjeduju i imaju ga pravo koristiti osobe ovlaštene za zastupanje DPS-a.

 

V. Ciljevi DPS-a

Članak 5.

Ciljevi DPS-a su:
• razvijanje i popularizacija svih grana teoretske i primijenjene psihologije, te
• sustavna skrb o društvenom položaju i promidžbi psihologije kao struke.

 

VI. Područje djelovanja i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 6.

Područje djelovanja DPS-a: međunarodna suradnja; obrazovanje, znanost i istraživanje; socijalna djelatnost i zaštita zdravlja.

Članak 7.

DPS svoje ciljeve ostvaruje sljedećim djelatnostima:

• organiziranje psihologa i promicanje njihovog rada i suradnje u ostvarivanju cilja Društva
• promicanje i unapređivanje psihologije
• briga o mentalnom zdravlju (prevencija i zaštita)
• organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova
• pružanje psihološke pomoći građanima kroz različite oblike rada (savjetodavni rad – grupni i pojedinačni, tribine, radionice, tečajevi, telefon za psihološku pomoć, organiziranje edukacija za građanstvo i sl.)
• strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova
• skrb o provedbi i poštivanju načela profesionalne etike reguliranih Etičkim kodeksom psihologa
• poticanje studenata i mladih stručnjaka da se bave proučavanjem psihologije
• suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Društva
• zastupanje profesionalnih interesa psihologa i psihologijske djelatnosti općeg značenja
• poticanje razvitka psihologijske znanosti i njezine odgovarajuće primjene u praksi
• ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama
• promicanje privatnog poduzetništva psihologa
• obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

VII. Javnost djelovanja DPS-a

Članak 8.

Rad DPS-a je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva i putem javnog prioćavanja.
Članovi se o radu društva obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica Društva. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela i Društva, osim u slučajevima kad nadležno tijelo odluči drugačije. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Društvo može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Društvo po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (peridične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

VIII. Članstvo u DPS-u

Uvjeti i način učlanjivanja i prestanka članstva

Članak 9.

Članom DPS-a može postati fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva DPS-a te prihvaća odredbe Statuta.
Osoba zainteresirana za prijem u članstvo DPS-a podnosi pisani zahtjev (pristupnicu) Upravnom odboru DPS-a, te plaća propisanu godišnju članarinu.
Članom DPS-a postaje se danom donošenja odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo.

Članak 10.

Članstvo u DPS-u može biti: redovito, pridruženo, počasno, studentsko i umirovljeničko.
Redovitim članom DPS-a može postati državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin sa završenim diplomskim studijem psihologije.
Pridruženim članom DPS-a može postati osoba visoke stručne spreme druge struke.
Studentskim članom DPS-a može postati student na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije.
Umirovljeničkim članom DPS-a može postati državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin sa završenim diplomskim studijem psihologije i statusom umirovljenika.
Počasnim članom DPS-a može postati državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem posebno pridonio razvitku psihologije u Hrvatskoj i radu DPS-a.

Odluku u prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora DPS-a.

Članak 11.

Upravni odbor donosi odluku o iznosu godišnje članarine koju su članovi dužni plaćati.
Članarina se plaća za svaku pojedinu kalendarsku godinu i vrijedi do 31. ožujka iduće godine.

Prava, obveze i odgovornosti članova DPS-a

Članak 12.

Prava i obveze članova su:
• da biraju i budu birani u tijela Društva,
• da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
• da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti,
• da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela,
• da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
• da redovito plaćaju članarinu,
• da čuvaju i podižu ugled Društva.

Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti kao i ostali članovi DPS-a, osim što ne mogu biti birani u upravljačka tijela DPS-a.

Članak 13.

Članstvo u DPS-u prestaje:
• prestankom djelovanja Društva,
• pismenom izjavom o istupanju iz članstva
• neplaćanjem članarine i
• isključenjem iz članstva.

Stegovna odgovornost članova DPS-a

Članak 14.

Član DPS-a može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Društva ili prouzroči ozbiljnu štetu Društvu i njegovom članstvu.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena
2. isključenje iz DPS-a

Članak 15.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor DPS-a.

Članak 16.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.
Skupština DPS-a je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Način vođenja popisa članova

Članak 17.

DPS vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o: osobnom imenu ili nazivu člana; osobnom identifikacijskom broju (OIB) člana (za strance broj putovnice); datumu rođenja; elektronskoj adresi; kontakt telefon; datumu pri stupanja DPS-u; datumu prestanka članstva u DPS-u; kategoriji članstva (redovno, studentsko, umirovljeničko, pridruženo i počasno) te iznosu i datumu uplate članarine.

Članovi su dužni izvijestiti DPS o svim promjenama podataka, a koje su dostavili u popis članova.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

IX. Udruživanje, unutarnji ustroj i tijela DPS-a

Članak 18.

DPS je strukovna udruga u koju su udruženi pojedinci.
Odluku o prijemu i isključenju iz članstva, te stavljanje u status mirovanja članstva donosi Upravni odbor DPS-a.
U cilju razvoja stručnog rada i bolje strukovne povezanosti, DPS osniva stručne sekcije DPS-a.
Stručne sekcije nisu pravne osobe. Osnivanje i način rada stručnih sekcija regulira se općim aktom koji donosi Skupština DPS-a.
DPS se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
Odluku o udruživanju i učlanjenju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 19.

Tijela DPS-a su:
1. Skupština
2. Predsjednik Društva
3. Upravni odbor
4. Nadzorni odbor

Skupština DPS-a

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo DPS-a, a čine je sve fizičke osobe članovi Društva te predstavnik pravne osobe koja je član Društva, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Redovna Skupština DPS-a održava se najmanje jednom godišnje.
Predsjednik DPS-a može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu; na zahtjev najmanje 1/2 članova Upravnog odbora DPS-a ili na zahtjev najmanje 1/3 ukupnog broja članova Društva, s time da se odmah predloži dnevni red.
U zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik DPS-a ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, a u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 21.

Sjednice Skupštine saziva i vodi predsjednik DPS-a.
U slučaju njegove spriječenosti, sjednicu Skupštine saziva i vodi prvi odnosno drugi dopredsjednik DPS-a.
Skupština može biti redovita ili izvanredna, a po sadržaju izborna ili obnoviteljska.
Redovna Skupština DPS-a održava se najmanje jednom godišnje, dok se izborna Skupština DPS-a održava svake druge godine.

Članak 22.

Skupštinu saziva predsjednik DPS-a dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.
Prije Skupštine članovima se omogućava upoznavanje s materijalima o pitanjima koja će se razmatrati.
Upravni odbor Društva može utvrditi da o pojedinim pitanjima Skupština Društva odlučuje elektronskim putem na način da članovi Društva svoje glasove ili očitovanja mogu dostaviti i elektronskim putem.

Članak 23.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutna trećina članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Odluke o prestanku rada DPS-a i o statusnim promjenama donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar, jedan ovjerovitelj zapisnika i predsjednik DPS-a, najkasnije 30 dana od dana održane sjednice Skupštine.

Članak 24.

Skupština DPS-a:

• donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
• donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,
• bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
• donosi Odluku o osnivanju stručnih Sekcija te vrši izbor Upravnog odbora Sekcije
• donosi financijski plan i usvaja završni račun,
• razmatra izvještaj o radu predsjednika Društva,
• odlučuje o sudjelovanju Društva u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
• odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih,
• rješava o žalbama članova Društva u drugom stupnju
• odlučuje o prestanku Društva i
• odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Društva utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Predsjednik DPS-a

Članak 25.

Predsjednik DPS-a odgovoran je za pravilan i zakonit rad DPS-a, a izravnim biranjem bira ga Skupština na mandat od dvije godine, s time da može biti biran više puta za redom i to najviše u dva uzastopna mandata.
Za svoj rad odgovoran je Skupštini DPS-a kojoj podnosi godišnje izvješće o radu.
Predsjednik DPS-a vodi poslove DPS-a sukladno ovom Statutu i odlukama Skupštine.
Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.
Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.
Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun DPS-a.

Članak 26.

Predsjednik DPS-a ujedno je i predsjednik Upravnog odbora i te Skupštine DPS-a.
Predsjednik DPS-a saziva sjednice i predlaže dnevni red Skupštine DPS-a i Upravnog odbora.
Predsjednik DPS-a provodi odluke Skupštine i rukovodi radom DPS-a između dvije sjednice Skupštine.
Predsjednik Društva zadužen je za kontakte i suradnju s Hrvatskim psihološkim društvom prema pravilima HPD-a.
Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 27.

Predsjedniku DPS-a može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev
– u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od tri mjeseca
– opozivom

Do opoziva predsjednika može doći zbog razloga navedenih u članku 14. ovog Statuta.
Postupak za opoziv predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/2 članova Upravnog odbora ili 1/3 članova Skupštine DPS-a.
O zahtjevu za opoziv raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik DPS-a bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom članova Skupštine.

Članak 28.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije isteka vremena na koje je biran, provodi se postupak izbora novog predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

U slučaju opoziva predsjednika, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi predsjednik za preostali dio mandata.

U slučaju isteka mandata predsjednika DPS-a, sjednicu Skupštine sazivaju dopredsjednici.

Upravni odbor

Članak 29.

Upravni odbor ima 7 članova koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine.
Upravni odbor Društva:
• utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
• utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
• podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
• odlučuje o visini članarine,
• odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
• odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva,
• brine o informiranju članstva i javnosti,
• odlučuje o korištenju imovine Društva,
• osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Društva,
• obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

Članak 30.
Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova bira predsjednika Društva, dva dopredsjednika i tajnika Društva na vrijeme od 2 godine.
Dopredsjednici pomažu predsjedniku Društva u njegovom radu i obavljaju druge poslove koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.
Tajnik Društva:
• priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
• stara se o urednom vođenju registra članova,
• vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
• vodi i čuva arhivu Društva te
• obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Društva.

Članak 31.
Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Društva.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Članak 32.
Upravni odbor i predsjednika Društva Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.
Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članova Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, a time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Nadzorni odbor DPS-a

Članak 33.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine i mogu biti birani ponovno.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština. Predsjednik Nadzornog odbora može obnašati tu funkciju u najviše dva uzastopna mandata.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 34.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
• primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
• materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Društva,
• ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 35.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i svaki član Društva dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

Članak 36.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 18. ovog Statuta.

X. Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar DPS-a

Članak 37.

Članovi DPS-a u svim poslovima od interesa i značaja za DPS moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost DPS-a.

U obavljanju djelatnosti DPS-a članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa DPS-a.

Članak 38.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član DPS-a može zatražiti mišljenje Nadzornog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Nadzorni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes DPS-a.

XI. Nadzor rada DPS-a

Članak 39.

Članovi DPS-a sami nadziru rad DPS-a.

Ako član DPS-a smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti Upravni odbor DPS-a te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva upozorenje ne razmotri, odnosno ne sazove Upravni odbor i nepravilnosti ne uklone, u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu u Splitu.

XII. Imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom

Članak 40.

Imovinu DPS-a čine prihodi koje DPS ostvaruje od:
• članarine,
• donacije i dotacije,
• sredstva dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje DPS-a,
• sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu
• ostali prihodi sukladno Zakonu.

Članak 41.

DPS upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se zaključni račun.
Predsjednik DPS-a ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Društva.
U slučaju njegove nenazočnosti i spriječenosti pravo prelazi na dopredsjednike.

XIII. Prestanak postojanja DPS-a i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja DPS-a

Članak 42.

DPS prestaje djelovati odlukom dvotrećinske većine članova Skupštine ili na drugi način predviđen zakonom.

U slučaju prestanka postojanja DPS-a, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, sve do osnivanja odgovarajuće druge udruge, imovina imovina DPS-a predat će se nekoj drugoj udruzi ili pak nekoj ustanovi, zakladi ili fondaciji istih ili sličnih ciljeva kao i DPS.

XIV. Likvidator

Članak 43.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština DPS-a

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Prije imenovanja potrebna je pisana suglasnost likvidatora za obavljanje dužnosti.

XV. Nagrade i odličja

Članak 44.

DPS može dodijeljivati nagrade i odličja.

Postupak i način dodijele nagrada i odličja uređuje se općim aktom koji donosi Skupština.

 

XVI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 45.

Statut DPS-a odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština DPS-a.

O svim proceduralno – statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim statutom, odlučuje Skupština.

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri županijskom uredu za opću upravu.

U Splitu, 23.9.2015.

Predsjednica Društva psihologa u Splitu: Sandra Čanić