Pravilnik o osnivanju i načinu rada ustrojstvenih oblika

Na temelju članka 3. i 17. Statuta Društva psihologa u Splitu Skupština Društva psihologa u Splitu na sjednici održanoj 10. prosinca 2012. g. donijela je


PRAVILNIK O OSNIVANJU I NAČINU RADA USTROJSTVENIH OBLIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu (u daljnjem tekstu Pravilnik) Društvo psihologa u Splitu uređuje osnivanje, uvjete rada, prava i obveze članova, te druga pitanja u svezi rada Sekcija, kao ustrojstvenih oblika bez pravne osobnosti.

Članak 2.

Skupština Društva donosi Odluku o osnivanju Sekcija, tako i vrši izbor Upravnog odbora Sekcije.

Članak 3.

Rad Sekcije vodi Upravni odbor Sekcije, koji čine pročelnik, dopročelnik i tajnik.

Mandat Upravnog odbora Sekcije traje dvije godine. Nakon isteka mandata članovi Upravnog odbora Sekcije mogu biti birani više puta za redom.

Izvješće o radu Sekcije Upravni odbor Sekcije dostavlja Upravnom odboru Društva najmanje jednom godišnje, najkasnije deset dana prije redovite Skupštine Društva.

Članak 4.

Sastanci Sekcija otvoreni su za svo članstvo Društva psihologa u Splitu.

 

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Autentično tumačenje ovog Pravilnika daje Skupština Društva psihologa u Splitu.

Članak 6.

Ovaj pravilnik može se mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesen.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Splitu, 10. prosinca 2012. g. Predsjednica Skupštine: Sandra Čanić

 

Novosti